அவதாரம் உள் ஆதாரம்
  • பசு தானமாகவும் வாழ்வாதார உதவியாகவும் வழங்கப்பட்டது.
  • கற்பன் நவரத்தினம் அவர்களுக்கு சக்கர நாற்காலி வழங்கப்பட்டது
  • முச்சக்கர வண்டி வழங்குதல்

Ttranslation

Contact Us
Address: புதிய அவதாரம்,
மானிப்பாய் வடக்கு , மானிப்பாய். யாழ்ப்பாணம்.இலங்கை.
Mobi:0779037489 0778574818>
WEB:
www.newavatharam.com
EMail:
newavatharam@gmail.com